sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE

poga   Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija

trīsstūris     Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieki

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieki

Fails ievietots: 2022-01-20 13:35:18

PIeteikums dalībai BL shēmās

Fails ievietots: 2019-09-18 11:53:43

Nosacījumi iekļaušanai bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieku sarakstā.


 

Lai sāktu darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operators bioloģiskās kontroles institūcijā rakstveidā iesniedz:

- iesniegumu, norādot operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietas adresi;

- bioloģiskās lauksaimniecības shēmas produktu izejvielu piegādātāju sarakstu;

- maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kas apliecina, ka ir realizēti bioloģiskās lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā, ne mazāk kā šo noteikumu 5.3. apakšpunktā noteiktajā apjomā.

Bioloģiskās kontroles institūcija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda šo noteikumu minētos dokumentus.

Ja pārbaudē tiek konstatēta operatora un shēmas produkta atbilstība bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, bioloģiskās kontroles institūcija piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu par operatora iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības shēmā un iekļauj operatoru BL shēmas dalībnieku sarakstā (www.videskvalitate.lv ).

Ja operators vai produkts neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, bioloģiskās kontroles institūcija piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu par operatora neiekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības shēmā un to paziņo operatoram.

Operators reizi ceturksnī (ne vēlāk kā līdz ceturkšņa pēdējā mēneša piektajam datumam) iesniedz kontroles institūcijā informāciju par izmaiņām piegādātāju  sarakstā.

Operators katru gadu (ne vēlāk kā līdz 1. septembrim) iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kas apliecina, ka periodā no iepriekšējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. augustam bioloģiskās lauksaimniecības shēmas produkti ir realizēti šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētajā apjomā.

Ja operators nav iesniedzis maksājumu apliecinošos dokumentus, bioloģiskās kontroles institūcija BL shēmas dalībnieku sarakstā (www.videskvalitate.lv) izdara ierakstu par operatora darbības pārtraukšanu bioloģiskās lauksaimniecības shēmā un par to rakstiski paziņo operatoram.

Pārtraucot darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operators par to rakstiski paziņo bioloģiskās kontroles institūcijai.

 

 


© 2008 Vides Kvalitāte
Apakšsadaļas saturs pēdējo reizi atjaunināts: 2022.01.20